Trešdiena, 24. Janvāris, 2018. Eglons, Krišs, Ksenija
Sazinies ar mums 80003939

SIA Vides serviss


 

SIA „Vides serviss” atkritumu apsaimniekošanas, pilsētvides labiekārtošanas un komunālo pakalpojumu jomā strādā jau kopš 1992. gada – vispirms ar nosaukumu Bauskas pilsētas „Komunālie pakalpojumi”, bet no 2003. gada ar pašreizējo nosaukumu „Vides serviss”. Pēc SIA „Bauskas namsaimnieks" pievienošanas uzņēmumam, no 2013. gada jūnija „Vides serviss” veic arī namu pārvaldīšanu Bauskā.

Šobrīd uzņēmumā strādā 135 darbinieki. Uzņēmums pārvalda 122 daudzdzīvokļu namus Bauskas pilsētā.

Darbības jomas: atkritumu apsaimniekošana, namu pārvaldīšana, pilsētvides uzturēšana, labiekārtošana un apzaļumošana.

Darbības reģions: Bauskas novads

Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
 
Birojs un kase: Salātu iela 7A, Bauska, LV-3901
 
Tehniskā bāze, dalīto atkritumu pieņemšanas laukums: Biržu iela 8b, Bauska, LV-3901
 
Norēķinu konti:

Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22
Konta Nr.: LV55HABA05510290 00475

Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV86UNLA0050016321784

Banka: AS Citadele banka, kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV47PARX0012462150001

Linda Tijone
tālr.63960621

Darba laiks:
P. 8:00-18:00
O., T., C. 8:00-17:00
P. 8:00-16:00
Pusdienu pārtraukums: 12:00-13:00

Birojs: tālr. 639 60613, fakss: 639 60614, e-pasts: pasts@videsserviss.lv 
 
Klientu daļa (namu pārvaldīšana): tālr. 639 60657, e-pasts: nami@videsserviss.lv  
 
Klientu daļa (atkritumu apsaimniekošana): tālr. 639 60737, e-pasts: info@videsserviss.lv
 
Bojājumu pieteikšana (namu pārvaldīšana):
Darba laikā: tālr. 639 60656 
Ārpus darba laika (24 h diennaktī): tālr. 63922713
 

 

04.01.2018.

Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu poligonā “Grantiņi”

SIA “Vides serviss” (reģ. Nr. LV 43603000807) 2017.  gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators)  iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu atkritumu poligonā “Grantiņi” (“Grantiņi”, Codes pagasts, Bauskas novads), kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

SIA “Vides serviss” spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 22.47 EUR/t (bez PVN un bez DRN), un tas ir spēkā no 2011. gada 16. augusta (SPRK lēmums no 30.06.2011.).

Regulatorā iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu veido:


Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām, varētu būt:

* atbilst jēdzienam “spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs”

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA “Vides serviss” birojā Salātu ielā 7a, Bauskā, Bauskas novadā katru darba dienu no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 13.00-17.00, pirmdienās līdz plkst. 18.00 un piektdienās līdz plkst. 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Vides serviss” ekonomisti Larisu Vilku (mob. 26574358).

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Vides serviss” (Salātu ielā 7a, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901, e-pasta adrese: larisa@videsserviss.lv), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Ūnijas ielā 45, Rīgā, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


SIA "VIDES SERVISS" vidēja termiņa darbības stratēģija no 2016.-2021.gadam ŠEIT


 
Novada domes 2015.gada 28.maija lēmums "Par SIA „Zemgales EKO” reorganizāciju" (ar 28.01.2016. grozījumiem) 

Bauskas novada dome nolemj:
1. Reorganizēt SIA „Zemgales EKO”, nodalot daļu SIA „Zemgales EKO” mantas, ko veido sadzīves atkritumu poligonā „Grantiņi” atrodošās iekārtas, tehnika un aprīkojums, kā arī sadzīves atkritumu poligona rekultivācijai nepieciešamo naudu (turpmāk – nodalāmā manta), ievērojot šādus nosacījumus:
1.1. nodalāmā manta tiek nodota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS”, reģistrācijas Nr.43603000807 kā iegūstošajai sabiedrībai;
1.2. SIA „Zemgales EKO” dalībnieks - Bauskas novada pašvaldība ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi pārstāj būt par SIA „Zemgales EKO” dalībnieku;
1.3. ja nodalāmās mantas vērtība pārsniedz Bauskas novada pašvaldībai SIA „Zemgales EKO” piederošo kapitāla daļu vērtību, šo starpību norāda reorganizācijas līgumā un to iegūstošā sabiedrība Komerclikuma 338.panta otrās daļas 2.punktā minēto piemaksu izmaksā Jelgavas pilsētas pašvaldībai kā sadalāmās sabiedrības SIA „Zemgales EKO” dalībniekam reorganizācijas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.”.
2. Svītrots ar 28.01.2016.grozījumiem.
3. Noteikt, ka nodalāmā SIA „Zemgales EKO” manta nododama iegūstošajai kapitālsabiedrībai – Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS”, reģistrācijas Nr.43603000807.
4. Uzdot SIA „Zemgales EKO” veikt reorganizācijas procesu.
5. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 160.panta pirmo un trešo daļu nodot Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Bauskas novada pašvaldībai piederošās SIA „Zemgales EKO” 797 (septiņi simti deviņdesmit septiņas) kapitāla daļas, ar vienas kapitāla daļas vērtību 1 (viens) euro.