Piektdiena, 21. Jūlijs, 2017. Meldra, Meldris, Melisa
Sazinies ar mums 80003939

SIA Vides serviss


 

Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
 
Adrese: 
Birojs un kase: Salātu iela 7A, Bauska, LV-3901
 
Tehniskā bāze, dalīto atkritumu pieņemšanas laukums: Biržu iela 8b, Bauska, LV-3901
 
Norēķinu konti:

Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22
Konta Nr.: LV55HABA05510290 00475

Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV86UNLA0050016321784

Banka: AS Citadele banka, kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV47PARX0012462150001

Linda Tijone
tālr.63960621
Sekretāre: tālr. 639 60613, fakss: 639 60614, e-pasts: pasts@videsserviss.lv 
 
Klientu daļa (namu apsaimniekošana): tālr. 639 60657, e-pasts: nami@videsserviss.lv  
 
Klientu daļa (atkritumu apsaimniekošana): tālr. 639 60737, e-pasts: info@videsserviss.lv
 
Bojājumu pieteikšana (namu apsaimniekošana):
 
Darba laikā: tālr. 639 60656 
Ārpus darba laika (24 h diennaktī): tālr. 63922713
 

SIA "VIDES SERVISS" vidēja termiņa darbības stratēģija no 2016.-2021.gadam ŠEIT


Novada domes 2015.gada 28.maija lēmums "Par SIA „Zemgales EKO” reorganizāciju" (ar 28.01.2016. grozījumiem) 

Bauskas novada dome nolemj:
1. Reorganizēt SIA „Zemgales EKO”, nodalot daļu SIA „Zemgales EKO” mantas, ko veido sadzīves atkritumu poligonā „Grantiņi” atrodošās iekārtas, tehnika un aprīkojums, kā arī sadzīves atkritumu poligona rekultivācijai nepieciešamo naudu (turpmāk – nodalāmā manta), ievērojot šādus nosacījumus:
1.1. nodalāmā manta tiek nodota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS”, reģistrācijas Nr.43603000807 kā iegūstošajai sabiedrībai;
1.2. SIA „Zemgales EKO” dalībnieks - Bauskas novada pašvaldība ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi pārstāj būt par SIA „Zemgales EKO” dalībnieku;
1.3. ja nodalāmās mantas vērtība pārsniedz Bauskas novada pašvaldībai SIA „Zemgales EKO” piederošo kapitāla daļu vērtību, šo starpību norāda reorganizācijas līgumā un to iegūstošā sabiedrība Komerclikuma 338.panta otrās daļas 2.punktā minēto piemaksu izmaksā Jelgavas pilsētas pašvaldībai kā sadalāmās sabiedrības SIA „Zemgales EKO” dalībniekam reorganizācijas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.”.
2. Svītrots ar 28.01.2016.grozījumiem.
3. Noteikt, ka nodalāmā SIA „Zemgales EKO” manta nododama iegūstošajai kapitālsabiedrībai – Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS”, reģistrācijas Nr.43603000807.
4. Uzdot SIA „Zemgales EKO” veikt reorganizācijas procesu.
5. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 160.panta pirmo un trešo daļu nodot Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Bauskas novada pašvaldībai piederošās SIA „Zemgales EKO” 797 (septiņi simti deviņdesmit septiņas) kapitāla daļas, ar vienas kapitāla daļas vērtību 1 (viens) euro.