Piektdiena, 23. Marts, 2018. Mirdza, Žanete, Žanna
Sazinies ar mums 80003939

Bauskas novada Būvvalde


Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, e-pasts:buvvalde@bauska.lv 

REGLAMENTS

Būvniecības procesa veidlapas 

Saisotšie noteikumi un Bauskas novada teritorijas plānojums 

Vārds, Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Dace Putna
Vadītāja
63923304 29417140
Sandra Smolija Arhitekte

63923304
27805229

sandra.smolija@bauska.lv
Elīna Arāja Arhitekte 63923304
27805229
buvvalde@bauska.lv
Andris Barovskis
Būvinspektors
63923304
29279794
Evita Hiršfelde  Lietvede

63923304

27805229

evita.hirsfelde@bauska.lv

buvvalde@bauska.lv 

Gunita Vīgupa Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciāliste 63963972 gunita.vigupa@bauska.lv

Bauskas novada Būvvalde (turpmāk - Būvvalde) ir Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada administrācija" struktūrvienība, kas izveidota  saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu. Būvvalde domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.

Būvvalde savu darbību veic Bauskas novada teritorijā un saskaņā ar Būvvaldes funkciju izpildes deleģēšanas līgumiem Būvvalde savu darbību veic Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu administratīvajās teritorijās (ja šādi līgumi noslēgti).

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole pašvaldības administratīvajās teritorijās atbilstoši tās attīstības plāniem, teritorijas plānojumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 ,,Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".

Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām darbojas saskaņā ar Civillikumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, teritorijas plānošanas likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

Būvvaldes darbību nosaka: 

Būvvalde:

  • izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
  • kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
  • pieņem būves ekspluatācijā;
  • izskata un saskaņo reklāmas ieceres, izsniedz reklāmas pases;
  • izsniedz atļaujas zemes darbiem Bauskas novada teritorijā;
  • sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
  • vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas;
  • veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības.