Sestdiena, 25. Marts, 2017. Marita, Māra, Mārīte
Sazinies ar mums 63922238

Bauskas novada Būvvalde


Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, e-pasts:buvvalde@bauska.lv 

REGLAMENTS

Būvniecības procesa veidlapas 

Saisotšie noteikumi un Bauskas novada teritorijas plānojums 

Vārds, Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Dace Putna
Vadītāja
63923304 29417140
Sandra Smolija Arhitekte

63923304
27805229

sandra.smolija@bauska.lv
Andris Barovskis
Būvinspektors
63923304
29279794
Evita Hiršfelde  Lietvede

63923304

27805229

evita.hirsfelde@bauska.lv

buvvalde@bauska.lv 

Gunita Vīgupa Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciāliste 63963972 gunita.vigupa@bauska.lv

Bauskas novada pašvaldības Būvvalde ir Bauskas novada domes  struktūrvienība, kas izveidota  saskaņā ar Bauskas, Iecavas, Rundāles un  Vecumnieku novada deleģēšanas līgumiem, lai veiktu Pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā. Būvvaldes galvenā funkcija un uzdevums profesionāli vadīt un pārraudzīt būvniecības procesu Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada administratīvajās teritorijās saskaņā ar LR likumu Būvniecības likums, MK noteikumiem Vispārīgie būvnoteikumi, speciālajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošiem dokumentiem. 

Bauskas novada būvvaldes darbību nosaka: 

 • Bauskas novada Būvvaldes reglaments;
 • LR likums Būvniecības likums;
 • (01.10.2014.) MK noteikumu Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi;
 • speciālie būvnoteikumi;
 • Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada saistošie noteikumi:
 • Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.11., (26.04.2012.) Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam III sēj. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
 • Iecavas novada Domes 08.04.2008. saistošajiem noteikumu Nr.10 Iecavas novada teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam ar 2008.gada grozījumiem II daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
 • Rundāles novada teritorijas un apbūves noteikumi. Rundāles novada teritorijas plānojumu 2012.-2025.gadam III nod. Vispārīgie noteikumi teritoriju izmantošanai un apbūvei,
 • Vecumnieku novada saistošo noteikumu Nr.4, V sējuma Vecumnieku novada teritorijas plānojums II daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
 • saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām un maksas pakalpojumiem.

Bauskas novada pašvaldības būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu teritorijās:

 • pieņem būvniecības iesniegumus, paskaidrojuma rakstus, apliecinājuma kartes jaunas būvniecības, pārbūves, atjaunošanas, nojaukšanas iecerēm un izskata to atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu atbilstībai un citām likumā noteiktajām prasībām; 
 • pieņem lēmumus par būvniecības iecerēm, nepieciešamības gadījumā ierosina būvniecības ieceru publisku apspriešanu
 • publicē būvniecības informāciju pašvaldības interneta mājaslapā saskaņā ar Būvniecības likuma 14.panta (2). un (6).punktu nosacījumiem;
 • veic paredzētās būves īstenošanas vietas pārbaudi un sniedz atzinumu par patvaļīgas būvniecības neesību;
 • izskata būvprojektus un būvatļaujā veic atzīmi par projektēšanas nosacījumi izpildi;
 • izskata iesniegto būvdarbu dokumentāciju un būvatļaujā veic atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildi;
 • izskata un saskaņo reklāmas ieceres, izsniedz reklāmas pases;
 • izsniedz, reģistrē būvatļaujas un pagarina to derīguma termiņu, nepieciešamības gadījumā 
 • kontrolē teritorijā veicamo būvdarbu atbilstību likumu, normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām un sastāda administratīvos protokolus par pārkāpumiem būvniecības procesā;
 • organizē un veic būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, reģistrē un izsniedz aktus par to pieņemšanu ekspluatācijā; 
 • izsniedz izziņas par jaunbūvi pēc pieprasījuma iesniegšanai Zemesgrāmatā;
 • izsniedz izziņas par ēkas vai būves neesību pēc pieprasījuma iesniegšanai Valsts zemes dienestā un Zemesgrāmatā;
 • izsniedz atļaujas zemes darbiem Bauskas novada teritorijā; 
 • aprēķina nodevas būvatļaujas saņemšanai un kontrolē to apmaksu saskaņā ar Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada saistošajiem noteikumiem;
 • kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus.

Būvvalde sniedz konsultācijas par būvniecību vai pašvaldības teritorijas  plānojumiem. 

Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns, tehniskās inventarizācijas lietas (pārbūves vai atjaunošanas gadījumā), pilnvara (ja dokumentāciju iesniedz pilnvarota persona).

Struktūrvienības atrašanās adrese: Uzvaras iela 1, Bauska – 3.stāvā 347., 348., 345.kabinets.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki divas dienas nedēļā Bauskas novada Būvvaldes telpās, vienreiz mēnesī Iecavas novada, Rundāles novada un Vecumnieku novada domes telpās.