Trešdiena, 18. Oktobris, 2017. Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds
Sazinies ar mums 80003939

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 15.novembrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu (dzīvokļu), atklātas atkārtotas  mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:     

1.  Plūdoņa iela 54-11, Bauska,  30,9 m², sākumcena – EUR 1800,00, izsoles laiks plkst. 13.30. Izsoles noteikumi.
2. “Pāce 2”-13, Gailīšu pag.,  47,4 m², sākumcena –  EUR 1300,00, izsoles laiks plkst. 13.45. Izsoles noteikumi. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 15.novembrī pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 005 0123,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 2,62 ha,  kadastra apzīmējums 4092 005 0123, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 5500,00  (pieci tūkstoši pieci simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi. 

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 08.novembrī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķa iela 1, Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 001 0432,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0881 ha, kadastra apzīmējums 4050 001 0432, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 1400,-  (viens tūkstotis četri simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Dīķa iela 1, Ceraukstes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  Dīķa iela 1, Ceraukstes pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.                

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 08.novembrī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās telpas Nr. 601, Salātu ielā 18, Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 900 3372,  kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr. 601 ar platību 16,9 m², 169/1008 kopīpašuma domājamās daļas no būves, kadastra apzīmējums 4001 004 0163 001 un zemes, kadastra apzīmējums 4001 004 0163, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 3500,-  (trīs tūkstoši pieci simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma - neapdzīvojamās telpas Nr. 601, Salātu iela 18, Bauskā izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma - neapdzīvojamās telpas Nr. 601, Salātu ielā 18, Bauskā izsoles reģistrācijas maksa”.                

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 08.novembrī pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Apšu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 007 0085,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 0,9300 ha,  kadastra apzīmējums 4052 007 0107, atklātu, mutisku  atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5000,-  (pieci tūkstoši euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Apšu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Apšu lauks”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Asniņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004 0160,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,4352 ha, kadastra apzīmējums 4072 004 0160 un katlu mājas, būves kadastra apzīmējums 4072 004 0160 001, atklātu mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 5300,- (pieci tūkstoši trīs simti  euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Asniņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Asniņi”, Mežotnes pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.              

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Garozas lauki”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 001 0156,  kas sastāv no trim zemes vienībām kopējo platību ar platību 3,8445 ha, atklātu mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 16200,- (sešpadsmit tūkstoši divi simti  euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Garozas lauki”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Garozas lauki”, Mežotnes pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.              

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mazciņu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 006 0207,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 1,95 ha,  kadastra apzīmējums 4052 006 0207, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 9100,-  (deviņi tūkstoši viens simts euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Mazciņu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Mazciņu lauks”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Domnieki 1”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 019 0025,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 2,76 ha,  kadastra apzīmējums 4046 019 0055, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 6300,-  (seši tūkstoši trīs simti  euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Domnieki 1”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Domnieki 1”, Brunavas pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi.