Sestdiena, 29. Aprīlis, 2017. Laine, Raimonds, Vilnis
Sazinies ar mums 63922238

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI        

Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija 2017.gada 10.maijā plkst 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “2. iec. meh. darbn. garāžas 27,28,29”, Gailīšu pag., kadastra Nr. 4060 002 0103, daļas, kas sastāv no zemes vienības  300 m² platībā un  nedzīvojamās ēkas - garāžas ar kopējo platību 137 m² nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli.

Nomas termiņš – 2027.gada 30.aprīlis
Izsoles sākumcena EUR 70,00 (septiņdesmit euro) mēnesī  (bez PVN).
Izsoles solis – EUR 5,00 (pieci)  euro).

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā  www.bauska.lv. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā līdz 2017.gada 9.maija plkst.17.00
Tel. uzziņām 29168555.

Izsoles noteikumi.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 7.jūnijā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu (dzīvokļu) atklātas mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:

1. E. Kapkalna iela 3-5, Īslīces pag.,  42,3 m², sākumcena – EUR 2500,00, izsoles laiks plkst. 13.30. Izsoles noteikumi.
2. E. Kapkalna iela 5-1, Īslīces pag.,  54,0 m², sākumcena – EUR 2500,00, izsoles laiks plkst. 13.45. Izsoles noteikumi.
3. Kūdra 1-8, Vecsaules pag.,  88,6 m², sākumcena – EUR 2800,00, izsoles laiks plkst. 14.00. Izsoles noteikumi.
4. Uzvaras iela 10-30, Gailīšu pag.,  55,2 m², sākumcena –  EUR 2700,00, izsoles laiks plkst. 14.15. Izsoles noteikumi.
5. Uzvaras iela 15-35, Gailīšu pag.,  58,1 m², sākumcena –  EUR 1500,00, izsoles laiks plkst. 14.30. Izsoles noteikumi.
6. Uzvaras iela 15-36, Gailīšu pag.,  104,4 m², sākumcena –EUR 2000,00, izsoles laiks plkst. 14.45. Izsoles noteikumi.
7. Mežāžu iela 8-12, Gailīšu pag.,  64,1 m², sākumcena – EUR 1700,00, izsoles laiks plkst. 15.00. Izsoles noteikumi.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.            

PAZIŅOJUMS  PAR  IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 31.maijā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunžūžas”, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 002 0105,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,68 ha, kadastra apzīmējums 4056 002 0105, atklātu mutisku  trešo, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 1350,- (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Jaunžūžas”, Dāviņu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Jaunžūžas”, Dāviņu pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi. 

PAZIŅOJUMS  PAR  IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 31.maijā pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Vecais ceļš 9”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 001 0287,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 0,0539 ha,  kadastra apzīmējums 4092 001 0287, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1500,-  (viens tūkstotis pieci simti euro).Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Vecais ceļš 9”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Vecais ceļš 9”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi.

PAZIŅOJUMS  PAR  IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 31.maijā pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Piesaulītes lauks”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 009 0297,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 0,8701 ha,  kadastra apzīmējums 4050 009 0297, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 4000,-  (četri tūkstoši  euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Piesaulītes lauks”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Piesaulītes lauks”, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi. 

PAZIŅOJUMS  PAR  IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 31.maijā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Sauku  lauks”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 009 0281,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 0,4661 ha,  kadastra apzīmējums 4050 009 0281, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 2500,-  (divi tūkstoši  pieci simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Sauku lauks”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Sauku lauks”, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi.