Sestdiena, 19. Augusts, 2017. Imanta, Melānija
Sazinies ar mums 80003939

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Asniņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004 0160,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,4352 ha, kadastra apzīmējums 4072 004 0160 un katlu mājas, būves kadastra apzīmējums 4072 004 0160 001, atklātu mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 5300,- (pieci tūkstoši trīs simti  euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Asniņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Asniņi”, Mežotnes pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.              

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Garozas lauki”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 001 0156,  kas sastāv no trim zemes vienībām kopējo platību ar platību 3,8445 ha, atklātu mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 16200,- (sešpadsmit tūkstoši divi simti  euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Garozas lauki”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Garozas lauki”, Mežotnes pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.              

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Stikliņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 003 0090,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,7 ha, kadastra apzīmējums 4092 003 0090, dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4092 003 0090 001 un pagraba būves kadastra apzīmējums 4072 003 0090 002, atklātu mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 8200,- (astoņi tūkstoši divi simti  euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Stikliņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Stikliņi”, Vecsaules pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.              

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mazciņu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 006 0207,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 1,95 ha,  kadastra apzīmējums 4052 006 0207, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 9100,-  (deviņi tūkstoši viens simts euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Mazciņu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Mazciņu lauks”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Domnieki 1”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 019 0025,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 2,76 ha,  kadastra apzīmējums 4046 019 0055, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 6300,-  (seši tūkstoši trīs simti  euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Domnieki 1”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Domnieki 1”, Brunavas pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 13.septembrī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Liepas” 1, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 900 0301,  kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 40,7 m², 417/3590 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4072 001 0150, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 900,-  (deviņi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepas” 1, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  - dzīvokļa „Liepas” 1, Mežotnes pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.                

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi. 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 13.septembrī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Šķirēnu lauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004 0598,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,2007 ha, kadastra apzīmējums 4072 004 0597, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 900,-  (deviņi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „„Šķirēnu lauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Šķirēnu lauks”, Mežotnes pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.                

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi. 

       

  PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 20.septembrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu (dzīvokļu), atklātas mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:     

1. Plūdoņa iela 54-6, Bauska,  44,9 m², sākumcena – EUR 3100,00, izsoles laiks plkst. 13.30. Izsoles noteikumi.

2. Plūdoņa iela 54-11, Bauska,  30,9 m², sākumcena – EUR 2200,00, izsoles laiks plkst. 13.45. Izsoles noteikumi.

3. “Pāce 2”-13, Gailīšu pag.,  47,4 m², sākumcena –  EUR 1600,00, izsoles laiks plkst. 14.00. Izsoles noteikumi.

4. Bauskas iela 11-33, Dāviņu pag.,  84,7 m², sākumcena –  EUR 1500,00, izsoles laiks plkst. 14.15. Izsoles noteikumi.

5. Uzvaras iela 15-36, Gailīšu pag.,  104,4 m², sākumcena –EUR 1850,00, izsoles laiks plkst. 14.30. Izsoles noteikumi.

6. Mežāžu iela 8-12, Gailīšu pag.,  64,1 m², sākumcena – EUR 1550,00, izsoles laiks plkst. 14.45. Izsoles noteikumi.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.