Ceturtdiena, 22. Marts, 2018. Dziedra, Gabriela, Gabriels, Tamāra
Sazinies ar mums 80003939

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 25.aprīlī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Nameju iela 14, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 009 0223,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 1,0225 ha,  kadastra apzīmējums 4050 009 0223,  pagraba ēkas, kadastra apzīmējums 4050 009 0223 002, kūts ēkas,  kadastra apzīmējums 4050 009 0223 003 un saimniecības ēkas,  kadastra apzīmējums 4050 009 0223 004 atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 4600,00  (četri tūkstoši seši simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Nameju iela 14, Ceraukstes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Nameju iela 14, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 25.aprīlī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu (dzīvokļu), atklātas  mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:      

1.“Celtnieki”- 4, Bērzkalni, Īslīces pag., 35,0 m², sākumcena - EUR 1800,00, izsoles laiks plkst. 13.45. Izsoles noteikumi.
2. “Lauktehnika 17”-8, Rītausmas,  Īslīces pag.,  37,0 m², sākumcena - EUR 2600,00, izsoles laiks plkst. 14.00. Izsoles noteikumi. 
3. “Kūdra 1”- 6, Kūdra, Vecsaules pag.,  88,8 m², sākumcena - EUR 2200,00, izsoles laiks plkst. 14.15. Izsoles noteikumi. 
4. “Ērgļi 6”-9, Ērgļi,  Bruanavas pag.,  71,3 m², sākumcena - EUR 1600,00, izsoles laiks plkst. 14.30. Izsoles noteikumi. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 21.martā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Šarlotes kapsēta”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 003 0082,  sastāvā esošas zemes vienības ar platību 0,2020 ha, kadastra apzīmējums 4050 003 0154, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 2000,- (divi tūkstoši euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Šarlotes kapsēta”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Šarlotes kapsēta”, Ceraukstes pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.              

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 21.martā pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma -  dzīvokļa, „Sniedzes”-3,  Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 900 0146, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,1 m², kopīpašuma  481/1832 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4046 011 0088 003, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4046 011 0091  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 1800,- (viens tūkstotis   astoņi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Sniedzes”-3,  Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  - dzīvokļa „Sniedzes”-3,  Brunavas pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.              

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 21.martā pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 005 0123,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 2,62 ha,  kadastra apzīmējums 4092 005 0123, atklātu, mutisku, atkārtotu  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 2200,00  (divi tūkstoši divi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 21.martā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 37, Bauska, Bauskas nov kadastra Nr. 4001 005 0233, kas sastāv no zemes vienības ar platību 7155 m²,  kadastra apzīmējums 4001 005 0233, 1799/2328 domājamo daļu  atklātu, mutisku, atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 12 000,- (divpadsmit tūkstoši euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma  Zaļā iela 37, Bauska Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – Zaļā iela 37, Bauska, Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.           

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI.