Sestdiena, 25. Marts, 2017. Marita, Māra, Mārīte
Sazinies ar mums 63922238

Izsoles


PAZIŅOJUMS  PAR  IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 19.aprīlī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 007 0062,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,6 ha, kadastra apzīmējums 4046 007 0062 un dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4046 007 0062 001, atklātu, mutisku otro, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 5500,-  (pieci tūkstoši  pieci simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Saulāji”, Brunavas pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.                
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi. 

PAZIŅOJUMS  PAR  IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 19.aprīlī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzmuiža”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 003 0068,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,63 ha, kadastra apzīmējums 4072 003 0068, dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4072 003 0068 001 un palīgēkas, būves kadastra apzīmējums 4072 003 0068 002, atklātu, mutisku otro, atkārtoto  izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 17 500,-  (septiņpadsmit tūkstoši  pieci simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Bērzmuiža”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Bērzmuiža”, Mežotnes pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.                
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi.

PAZIŅOJUMS  PAR  IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 19.aprīlī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu (dzīvokļu) atklātas mutiskas atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli:                                 
1. Bauskas iela 11-30, Dāviņu pag.,  37,0 m², sākumcena – EUR 240,00, izsoles laiks plkst. 14.00. Izsoles noteikumi. 
2. Uzvaras iela 15-35, Gailīšu pag.,  58,1 m², sākumcena –  EUR 2900,00, izsoles laiks plkst. 14.15. 
Izsoles noteikumi. 
3. Uzvaras iela 15-36, Gailīšu pag.,  104,4 m², sākumcena –EUR 3900,00, izsoles laiks plkst. 14.30. Izsoles noteikumi. 
4. Mežāžu iela 8-12, Gailīšu pag.,  64,1 m², sākumcena – EUR 3400,00, izsoles laiks plkst. 14.45. Izsoles noteikumi. 
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 12.aprīlī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Spiģi 5”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0655,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,19 ha, kadastra apzīmējums 4052 004 0655, atklātu mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.
 Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 900,- (deviņi simti euro). 
Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Spiģi 5”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Spiģi 5”, Codes pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.              

 Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

 Bauskas novada dome 2017.gada 12.aprīlī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Jaunžūžas”, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 002 0105,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,68 ha, kadastra apzīmējums 4056 002 0105, atklātu mutisku  otro, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 2650,- (divi tūkstoši seši simti piecsdesmit euro). 
Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro. 
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Jaunžūžas”, Dāviņu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Jaunžūžas”, Dāviņu pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.              

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 12.aprīlī pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ažu laucinš”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0596,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 0,1642 ha,  kadastra apzīmējums 4052 004 0596, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 900,-  (deviņi simti euro). 
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro. 
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Ažu lauciņš”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Ažu lauciņš  ”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”. 
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.  
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

   Bauskas novada dome 2017.gada 12.aprīlī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu (dzīvokļu) atklātas      mutiskas, atkārtotās izsoles ar augšupejošu soli:                             

1.„Ērgļi 3”- 16, Brunavas pag.,  12,5 m², sākumcena –  EUR 150,00, izsoles laiks plkst. 14.00.

2.„Ērgļi 3”- 17, Brunavas pag.,  61,7 m², sākumcena –  EUR 600,00, izsoles laiks plkst. 14.15.

    Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas           Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods             UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.         LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

    Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas     Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,                29168555.

  
Izsoles noteikumi „Ērgļi 3”- 16
    Izsoles noteikumi  „Ērgļi 3”- 17

 

 

 

 

Izsoles noteikumi


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 15.martā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma –  Stacijas iela 7, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 007 0056,  kas sastāv no zemes gabala ar platību 11375m², kadastra apzīmējums 4001 007 0056, dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4001 007 0056 001 un šķūņa, būves kadastra apzīmējums 4001 007 0056 002, atklātu, mutisku, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 13600,- (trīspadsmit tūkstoši seši simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – Stacijas iela 7, Bauska, Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”. 

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Stacijas iela 7, Bauska,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.              

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi.

 

 

 

 

 

 

E-pakalpojums ieviests Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana (Nr. LLIV- 253) ietvaros.