Piektdiena, 23. Jūnijs, 2017. Līga
Sazinies ar mums 80003939

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 26.jūlijā pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 006 0091,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,9729 ha, kadastra apzīmējums 4060 006 0091, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 5200,-  (pieci tūkstoši divi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.                

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 26.jūlijā pulksten 14.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Apšu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 007 0085,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 0,9300 ha,  kadastra apzīmējums 4052 007 0107, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 6200,-  (seši tūkstoši divi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Apšu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Apšu lauks”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 26.jūlijā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu (dzīvokļu) atklātas mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:   

1. Kūdra 1-8, Vecsaules pag.,  88,6 m², sākumcena – EUR 2300,00, izsoles laiks plkst. 13.30. Izsoles noteikumi.

2. Uzvaras iela 10-30, Gailīšu pag.,  55,2 m², sākumcena –  EUR 2200,00, izsoles laiks plkst. 13.45. Izsoles noteikumi.

3. Uzvaras iela 15-36, Gailīšu pag.,  104,4 m², sākumcena –EUR 1850,00, izsoles laiks plkst. 14.00. Izsoles noteikumi.

4. Mežāžu iela 8-12, Gailīšu pag.,  64,1 m², sākumcena – EUR 1550,00, izsoles laiks plkst. 14.15. Izsoles noteikumi.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 28.jūnijā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 007 0062,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,6 ha, kadastra apzīmējums 4046 007 0062 un dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4046 007 0062 001, atklātu, mutisku  trešo, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 2800,-  (divi tūkstoši  astoņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.                
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 28.jūnijā pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Rubīns”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 013 0005,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,47 ha, kadastra apzīmējums 4092 013 0005, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 600,-  (seši simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Rubīns”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Rubīns”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.                
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Izsoles noteikumi.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 28.jūnijā pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Vecais ceļš 6”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 001 0271,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 0,0661 ha,  kadastra apzīmējums 4092 001 0271, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1800,-  (viens tūkstotis astoņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Vecais ceļš 6”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Vecais ceļš 6”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 28.jūnijā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Kļavu iela 5”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 001 0186,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 0,0535 ha, kadastra apzīmējums 4092 001 0186, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1600,-  (viens tūkstotis seši simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Kļavu iela 5”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Kļavu iela 5”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi.