Otrdiena, 17. Jūlijs, 2018. Aleksejs, Aleksis, Alekss
Sazinies ar mums 80003939

Izsoles


.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 1.augustā pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Jāņsētas”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 008 0119,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,5190 ha, kadastra apzīmējums 4046 008 0119, atklātu, mutisku  atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 1000,- (viens tūkstotis euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Jāņsētas”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.   

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Jāņsētas”, Brunavas pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.       

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 1.augustā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 007 0062,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,6 ha, kadastra apzīmējums 4046 007 0062 un dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4046 007 0062 001, atklātu, mutisku atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 2800,-  (divi tūkstoši  astoņi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Saulāji”, Brunavas pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.                

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 11.jūlijā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu (dzīvokļu), atklātas  mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:     

 1. “Malēņi”- 3, Pīrāgi, Gailīšu pag., 38,6 m², sākumcena - EUR 300,00, izsoles laiks plkst. 14.45.

 2. “Ērgļi 6”-9, Ērgļi,  Brunavas pag.,  71,3 m², sākumcena - EUR 1300,00, izsoles laiks plkst. 15.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 (divdesmit euro) apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

MALĒŅI IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

ĒRGĻI IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 11.jūlijā pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Stikliņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 003 0090, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,7 ha, kadastra apzīmējums 4092 003 0090 un divām būvēm, kadastra apzīmējums 4092 003 0090 001 un  4092 003 0090 002,  atklātu, mutisku otro atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 3300,- (trīs tūkstoši trīs simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Stikliņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Stikliņi”, Vecsaules pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.  

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.             

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

 


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 11.jūlijā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 37, Bauska, Bauskas nov kadastra Nr. 4001 005 0233, kas sastāv no zemes vienības ar platību 7155 m²,  kadastra apzīmējums 4001 005 0233, 1799/2328 domājamo daļu  atklātu, mutisku, trešo atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 6 000,- (seši tūkstoši euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma  Zaļā iela 37, Bauska Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – Zaļā iela 37, Bauska, Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

 


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 11.jūlijā pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 006 0091,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 0,9729 ha,  kadastra apzīmējums 4060 006 00091, atklātu, mutisku, otro atkārtoto  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

 


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 11.jūlijā pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Trijstūris pret Līdaku”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 007 0173,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,52 ha, kadastra apzīmējums 4092 007 0173, atklātu, mutisku otro atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 1400,- (viens tūkstotis četri simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Trijstūris pret Līdaku”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Trijstūris pret Līdaku”, Vecsaules pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.  

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.             

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

 


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 11.jūlijā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Piesaulītes”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 009 0230,  kas sastāv no  zemes vienības ar platību 1,293 ha, kadastra apzīmējums 4050 009 0230, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 5900,- (pieci tūkstoši deviņi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100%  euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Piesaulītes”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma  „Piesaulītes”, Ceraukstes pag.,  Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.     

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.          

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT