Otrdiena, 20. Februāris, 2018. Smuidra, Smuidris, Vitauts
Sazinies ar mums 80003939

Publiskā apspriešana


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

PAZIŅOJUMS PAR RĀTSLAUKUMA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJAS BAUSKAS PILSĒTVIDES KONTEKSTĀ NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

 

Koncepcijas mērķis: radīt analītiski pamatotas vadlīnijas ilgtspējīgai, sabiedrību piesaistošai Bauskas pilsētas Rātslaukuma attīstībai.

Koncepcijas pamatuzdevumi:

1.Bauskas pilsētvides zaļās struktūras ekoloģisko un estētisko kvalitāšu paaugstināšana;

2.Vecpilsētas mobilitātes uzlabošana;

3.Rātslaukuma esošās apbūves funkcionalitātes efektivitātes uzlabošana.

 

Koncepcijas apspriešanas termiņš noteikts divas nedēļas - no 26.10.2017. līdz 09.11.2017.

Koncepcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 09.11.2017. plkst. 16:00 Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva zālē, .

Ar Rātslaukuma attīstības koncepciju Bauskas pilsētvides kontekstā var iepazīties Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, katru darba dienu administrācijas darba laikā un - ŠEIT

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 07.11.2017. Bauskas novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai- ŠEIT


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par esošās infrastruktūras paplašināšanas

sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi”

Bauskas un Iecavas novadā

ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība ir esošās infrastruktūras paplašināšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Grantiņi”, Iecavas novadā un Bauskas novada Codes pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Vides serviss” (reģ. Nr. 43603000807), adrese: Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 26. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr.237 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu esošās infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi".

Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana

plānota sekojošās vietās un laikos:

Š.g. 15. martā Salātu ielā 7A, Bauskā, SIA "Vides serviss" telpās, 2. stāvā, 9. kab. plkst. 17:00 un š.g. 15. martā Iecavas mūzikas un mākslas skolas mazajā zālē, 2. stāvā, Grāfa laukumā 1, Iecavā, Iecavas novadā, plkst. 19:00

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā), Iecavas novada domē (Skolas ielā 4, Iecavā), kā arī Ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 3. aprīlim.

 


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietām Bauskas novada administratīvajā teritorijā tajā skaitā par azartspēļu zāles atrašanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā un par azartspēļu biznesa paplašināšanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā publisko apspriešanu.

Ar Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra lēmumu „Par publiskās apspriešanas par azartspēļu organizēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā izsludināšanu” uzsākta publiskā apspriešana par kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietām tajā skaitā par azartspēļu zāles atrašanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā un par azartspēļu biznesa paplašināšanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.janvārim.

Aptaujas lapas var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, (tālr. informācijai 63922238) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00), kā arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv, kā arī Bauskas novada bibliotēkās un pagastu pārvaldēs līdz publiskās apspriešanas beigām.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@bauska.lv.


Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2016.gada 4.oktobra paziņojumu Nr.(10-3)-D8-7473, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) informē, ka ir uzsākta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana.

Dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica ir daļa no TEN-T tīkla ziemeļu-dienvidu transporta koridora attīstības ieceres, kas savienotu Baltijas valstis ar Eiropas Savienības dzelzceļa tīklu. Lietuvas un Latvijas robežu dzelzceļa līnija šķērsotu Bauskas novadā.

Lietuvas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 27.oktobrī, plkst.18.00, Bauskas novada domē, 3.stāvā (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV 3901).

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2016.gada 16.novembrim: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties Bauskas novada domē un Birojā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00, kā arī Biroja tīmekļa vietnē: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/parrobezu-ivn.

Eiropas standarta dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža ietekmes uz vidi novērtējums latviešu valodā ŠEIT


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA “Zemgales EKO” plānotai darbībai - esošās infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi", Bauskas novada Codes pagastā un Iecavas novadā

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 26. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr.237 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu esošās infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi".

Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA "Zemgales EKO" (reģ. nr. 43603040477, "Brakšķu mājas", Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003).

Paredzētā darbība plānota sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi", kas izvietots zemes gabalos "Grantiņi" (zemes kadastra Nr.4052 002 0056) un "Vecgrantiņi" (zemes kadastra Nr.4064 014 0181) Codes pagastā, Bauskas novadā, "Grantiņu izgāztuve" (zemes kadastra Nr.4064 014 0344), Iecavas pagasta, Iecavas novadā.

Paredzētā darbība ietver jaunas atkritumu noglabāšanas šūnas izveidi, kā arī sekojošu infrastruktūras objektu - mehāniski-manuālās atkritumu šķirošanas līnijas, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma un būvgružu un lielgabarīta atkritumu reģenerācijas laukuma izveidi. Jaunās infrastruktūras izveides rezultātā tiks veicināta materiālu otrreizēja izmantošana un samazināts poligonā "Grantiņi" apglabājamo atkritumu apjoms.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

plānotas sekojošās vietās un laikos:

Š.g. 27. septembrī Salātu ielā 7A, Bauskā, SIA "Vides serviss" telpās, 2. stāvā, 9. kab. plkst. 17:00 un š.g. 27. septembrī Iecavas mūzikas un mākslas skolas koncertzālē, 2. stāvā, Grāfa laukumā 1, Iecavā, Iecavas novadā, plkst. 19:00

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā) darba laikā, Iecavas novada domē (Skolas ielā 4, Iecavā) darba laikā, kā arī interneta mājas lapās – www.zemgaleseko.lv un www.geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 7. oktobrim.

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu publicēts laikrakstos “Bauskas dzīve” 16.09.2016. un “Iecavas ziņas” 16.09.2016. (Nr. 37 (1107)).


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības atbilstoši SIA „BT PROJEKTS” izstrādātajam tehniskajam projektam publisko apspriešanu

Ar Bauskas novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmumu „Par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu” uzsākta gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības atbilstoši SIA „BT PROJEKTS” izstrādātajam tehniskajam projektam publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2015.gada 3.augusta līdz 2015.gada 24.augustam.

Ar gājēju tilta pār Mūsas upi tehniskā projekta dokumentāciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, (tālr. informācijai 63922238) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00), kā arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.

Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Aptaujas lapas pieejamas arī www.bauska.lv sadaļā „Līdzdalība”. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@bauska.lv.

Gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības atbilstoši SIA „BT PROJEKTS” izstrādātajam tehniskajam projektam publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2015.gada 17.augustā plkst.18.00 Bauskas novada pašvaldības administratīvās ēkas 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Tālrunis informācijai 63922238

APTAUJAS LAPA

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS (KOPSAVILKUMS)


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par atļaujas izsniegšanas SIA „JOKER LTD” totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Salātu ielā 29, Bauskā publiskās apspriešanas rīkošanu

Ar Bauskas novada domes 2015.gada 7.jūlija lēmumu „Par atļaujas izsniegšanas SIA „JOKER LTD” totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai publiskās apspriešanas rīkošanu” uzsākta atļaujas izsniegšanas SIA „JOKER LTD” totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Salātu ielā 29, Bauskā, publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2015.gada 3.augusta līdz 2015.gada 23.augustam.

Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Aptaujas lapas pieejamas arī www.bauska.lv sadaļā „Līdzdalība”. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@bauska.lv.

Tālrunis informācijai 63922238

APTAUJAS LAPA


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA IR NOSLĒGUSIES

Paziņojums par sporta halles būvniecības Pilskalna ielā 26, Bauskā atbilstoši SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” izstrādātajam tehniskajam projektam publisko apspriešanu

 

Ar Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumu „Par sporta halles projekta publiskās apspriešanas rīkošanu” uzsākta sporta halles būvniecības Pilskalna ielā 26, Bauskā atbilstoši SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” izstrādātajam tehniskajam projektam publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 23.martam.

Ar sporta halles tehniskā projekta dokumentāciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Uzvaras ielā 4, Bauskā, (tālr. informācijai 639 22852) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00), kā arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv sadaļā Līdzdalība – Publiskā apspriešana.

Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, pagastu pārvaldēs, Bauskas Centrālajā bibliotēkā un pagastu bibliotēkās, kā arī Bauskas Kultūras centra Klientu apkalpošanas centrā. Aptaujas lapas pieejamas arī www.bauska.lv. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@bauska.lv .

Sporta halles būvniecības Pilskalna ielā 26, Bauskā atbilstoši SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” izstrādātajam tehniskajam projektam publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2015.gada 19.martā plkst.18.00 Bauskas novada domē, 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Tālrunis informācijai 63922238


Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmums „Par sporta halles projekta publiskās apspriešanas rīkošanu” 

Aptaujas lapa

Tehniskā dokumentācija:

PDF
PDF
PDF
PDF

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

PDF
PDF

PDF
PDF

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS (KOPSAVILKUMS)