Piektdiena, 26. Maijs, 2017. Eduards, Edvards, Varis, Edvarts
Sazinies ar mums 63922238

Bauskas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2017.-2024.gadam


Bauskas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2017.-2024.gadam ŠEIT


Stratēģijā ir izstrādāti jaunatnes politikas rīcības virzieni un sagaidāmie rezultāti 2017.-2024.gadam:

 1. Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija
 • Veicināt koordinētu, saskaņotu un jauniešu vajadzībām atbilstošu jaunatnes politikas izstrādi un ieviešanu Bauskas novadā.
 1. Atbalsts jauniešu līdzdalībai
 • Nodrošināt jauniešiem iespēju līdzdarboties viņu dzīves kvalitāti ietekmējošu lēmumu pieņemšanā;
 • Sekmēt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un brīvprātīgajā darbā;
 • Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvu.
 1. Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas
 • Nodrošināt Bauskas novada jauniešiem iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai;
 • Nodrošināt jauniešiem neformālās izglītības iespējas;
 • Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas vietas izveidi jauniešiem.
 1. Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai
 • Radīt priekšnoteikumus jauniešu karjeras izvēlei un sekmēt uzņēmējdarbības prasmju attīstību.
 1. Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte
 • Radīt priekšnoteikumus pieredzes apmaiņai jaunatnes politikas jautājumos;
 • Sekmēt jaunatnes organizāciju un pašvaldības institūciju līdzdalību pārrobežu projektos.
 1. Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes
 • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.
 1. Jauniešu sociālā drošība
 • Sekmēt sociālās atstumtības riska grupu jauniešu integrāciju sabiedrībā;
 • Veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā;
 • Atbalsts ģimenēm.
 1. Informācijas pieejamība jauniešiem
 • Nodrošināt jauniešiem viegli pieejamu un strukturētu informāciju par līdzdalības iespējām un pašvaldības pakalpojumiem.
 1. Jauniešiem draudzīgas pilsētvides veidošana
 • Nodrošināt jauniešiem iespējas iesaistīties ilgtspējīgas publiskās ārtelpas plānošanā un veidošanā.

 

Plānotos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus katram rīcības virzienam skatīt ŠEIT!