Otrdiena, 30. Maijs, 2017. Lolita, Vitolds
Sazinies ar mums 63922238

Nolikums


Ainavu arhitektu plenēra
NOLIKUMS

(Grozījumi 26.05.2016.)
Bauskā

2016.gada 28.aprīlī                                                                                                                                                                                                                                                Nr.5

                                                                                                            Protokols Nr.8, 26.punkts

I.Mērķis

1.Ainavu arhitektu plenēra mērķis ir izvērtēt Bauskas pilsētvides reprezentatīvo teritoriju esošo situāciju un iegūt piecu publiskās ārtelpas objektu teritoriju attīstības risinājumus Bauskas pilsētas ainavas identitātes stiprināšanai, pozitīvā tēla veidošanai un vides pieejamības veicināšanai; izstrādāt vadlīnijas tālākai teritoriju attīstībai.

II.  Uzdevumi

2.Izstrādāt kopējo Bauskas pilsētas piecu publiskās ārtelpas objektu teritoriju koncepciju. Izstrādāt attīstības priekšlikumus katrai teritorijai individuāli.

III.Plenēra rīkotājs

3.Bauskas novada pašvaldība.

IV.Plenēra dalībnieki

4.Ainavu arhitektu plenērā aicināti piedalīties kvalificēti ainavu arhitekti, vides mākslinieki un/vai pilsētplānotāji. Aicināti pieteikt dalībnieku komandas vismaz 2 - 3 cilvēku sastāvā, komandas izveidojot brīvi, pēc saviem ieskatiem, izvirzot vienu komandas vadītāju.

5.Komandām ir iespēja piesaistīt palīgus, kuru skaits nav ierobežots.

6.Plenērs ir daļēji slēgts. Gadījumā, ja līdz 2016.gada 3.jūnijam piesakās vairāk par 7 komandām, tās tiek izvēlētas pēc nejaušības principa, izlozējot starp pretendentiem.

7.Komandas tiek pieteiktas līdz šī gada 3.jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu (1.pielikums) vai elektroniski Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.

V.Informatīvā bāze un nolikuma pielikumi

8.Pilsētas aerofoto.

9.Videomateriāli – Bauska no putna lidojuma.

10.Piecu publisko teritoriju fotomateriāli.

11.Piecu publisko teritoriju topogrāfiskie plāni.

VI.Norises kārtība

12.Plenērs tiek rīkots divās kārtās. Plenēra pirmā diena plānota š.g. 7.jūnijā, kurā dalībnieki tiks iepazīstināti ar mērķa teritoriju. Plenēra otrā diena plānota š.g. 20.jūnijā, kurā dalībniekiem būs jāiesniedz un jāprezentē izstrādātie priekšlikumi. Pēc prezentācijām žūrija izvērtēs iesniegtos priekšlikumus un paziņos rezultātus.

VII.Priekšlikumu iesniegšana, aizstāvēšana

13.Izstrādātais priekšlikums plenēra dalībniekiem jāiesniedz un jāprezentē Bauskas novada domē š.g. 20.jūnijā.

14.Žūrijas komisijas darbu plenērā iegūto darbu izvērtēšanā vada žūrijas komisijas priekšsēdētājs. Žūrijas komisija savu lēmumu par labākajiem priekšlikumiem pieņem un savu atzinumu apstiprina slēgtā sēdē.

15.Sēdi protokolē plenēra žūrijas sekretārs. Sēdes protokolu paraksta visi žūrijas komisijas locekļi.

16.Plenēra žūrija iesniegtos priekšlikumus vērtē atbilstoši plenēra nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un vērtēšanas kārtībai, un ievēro anonimitāti un konfidencialitāti līdz lēmuma pieņemšanai.

VIII.Darbu noformējums

17.Visus materiālus nepieciešams iesniegt elektroniskā datu nesējā (dwg un pdf formātos).

Izstrādātos darbus nepieciešams noformēt uz vienas A0 planšetes.

IX.Vērtēšanas kārtība

18.Vērtēšanā piedalās pašvaldības izveidota žūrija. Katrs žūrijas komisijas loceklis individuāli vērtē priekšlikumu. Par labāko priekšlikumu tiek atzīts tās komandas piedāvājums, kuram ir vislielākais punktu skaits.

19.Lēmumu par vērtēšanas galīgajiem rezultātiem pieņem balsojot vismaz 2/3 žūrijas locekļu klātbūtnē. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir žūrijas priekšsēdētāja balss.

X.Vērtēšanas kritēriji

20.Koncepcijas atbilstība plenēra mērķiem un nolikumam.

21.Kompozicionālā uzbūve un iekļaušanās apkārtējā vidē.

22.Teritorijas labiekārtojuma risinājuma atbilstība pilsētvidei.

23.Teritorijas funkcionalitāte.

24. Arhitektoniski ainaviskie dizaina risinājumi

25.Telpiski kompozicionālie risinājumi.

26. Ilgtspējīgs un videi draudzīgs dizains.

27. Vides pieejamība.

Nr. p.k.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

Vērtējums

1.

Koncepcijas atbilstība plenēra mērķiem un nolikumam

10

 

2.

Kompozicionālā uzbūve un iekļaušanās apkārtējā vidē

10

 

3.

Teritorijas labiekārtojuma risinājuma atbilstība pilsētvidei

10

 

4.

Teritorijas funkcionalitāte

10

 

5.

Arhitektoniski ainaviskie dizaina risinājumi

10

 

6.

Telpiski kompozicionālie risinājumi

10

 

7.

Ilgtspējīgs un videi draudzīgs dizains

10

 

8.

Vides pieejamība

10

 

 

Kopā

80

 

XI.Plenēra žūrija

Žūrijas priekšsēdētāja:

Sandra Smolija – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada Būvvaldes arhitekte

Žūrijas locekļi:

Kristīne Dreija – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

Mark Geldof – SIA „Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS" arhitekts pilsētplānotājs

Zane Gorškova – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, plenēra žūrijas atbildīgā sekretāre

Ainars Pastors – SIA „Reklāmas dizaina darbnīca” valdes loceklis

Māris Skanis – Bauskas pils muzeja direktors

Daiga Solzemniece – SIA „Bauskas alus" komercdirektore

Egija Stapkēviča – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Ilze Tijone – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Daiga Zigmunde – Latvijas Ainavu arhitektu biedrības priekšsēdētāja.

XII.Godalgu skaits, vērtība un sadales principi

28.Tiek piešķirta 1., 2. un 3.vieta un veicināšana prēmija. Žūrijas komisijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt prēmiju apmēru un skaitu atbilstoši iesniegto priekšlikumu kvalitātei.

29.Prēmiju budžets ir 1000 EUR. Pirmās vietas ieguvēju komandai tiek piešķirta naudas balva 500 EUR (pieci simti euro). Otrās vietas ieguvēju komandai – 300 EUR (trīs simti euro). Trešās vietas ieguvēju komandai tiek piešķirta naudas balva – 200 EUR (divi simti euro). Žūrijas komisijai ir tiesības kādu/nevienu no godalgām nepiešķirt vai piešķirt veicināšanas balvu.

30.Labākie darbi pēc žūrijas ieteikumiem tiks publicēti Bauskas novada, Zemgales Plānošanas reģiona un Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapās un tiks izvietoti novada bibliotēkās un kultūras namos.

XIII.Autortiesību jautājumi

31.Projekta autors (autoru kolektīvs), iesniedzot savu piedāvājumu plenēram, piekrīt, ka iesniegtie darbi pāriet Bauskas novada pašvaldības īpašumā un tā patur tiesības izmantot godalgotos projektus pēc vajadzības, grozījumus un papildinājumus saskaņojot ar autoriem.

32.Pašvaldība apņemas ievērot Dalībnieku autortiesības atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

33.Pašvaldībai ir tiesības publicēt un pēc nepieciešamības izmantot izstrādātos darbus, norādot atsauci uz tās autoriem.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                                                         R.Ābelnieks